Trang trình bày câu hỏi dành cho mẫu PowerPoint và Google Trang trình bày (2024)

Bạn đang muốn thêm một số tính tương tác vào bài thuyết trình của mình? Mẫu trang trình bày câu hỏi của chúng tôi là công cụ hoàn hảo để thu hút khán giả của bạn và khuyến khích sự tham gia. Với thiết kế táo bạo và bắt mắt, đây là một slide lý tưởng cho các phiên hỏi đáp của bạn hoặc bất kỳ bài thuyết trình nào yêu cầu sự tương tác của khán giả.

Các mẫu của chúng tôi rất dễ sử dụng và bạn có thể tùy chỉnh chúng để phù hợp với nhu cầu cụ thể của mình bằng cách thêm nội dung, văn bản và hình ảnh mà bạn mong muốn và bạn đã sẵn sàng sử dụng. Mẫu slide câu hỏi tương thích với hầu hết các phần mềm thuyết trình như PowerPoint, Keynote, Office 365 và Google Slides. Và bạn cũng có thể sử dụng nó trong nhiều môi trường khác nhau, từ các cuộc họp kinh doanh đến các bài giảng giáo dục.

Mẫu slide câu hỏi của chúng tôi sẽ làm cho bài thuyết trình của bạn nổi bật với thiết kế hấp dẫn và bố cục thân thiện với người dùng. Hãy tải xuống ngay hôm nay và đưa bài thuyết trình của bạn lên một tầm cao mới.

Mẫu slide câu hỏi là một bộ slide PowerPoint chuyên dụng được thiết kế để hỗ trợ bạn tạo các bài thuyết trình chuyên nghiệp và hấp dẫn. Nó được thêm vào cuối bài thuyết trình, cho phép khán giả đặt câu hỏi và tìm kiếm sự làm rõ về bất kỳ điểm nào bạn đề cập.

Với mẫu này, bạn có thể đảm bảo họ có cách giải quyết các thắc mắc của khán giả một cách rõ ràng và ngắn gọn, giúp bản trình bày của họ trở nên tương tác hơn.

Bất kỳ Mẫu trang trình bày câu hỏi nào của chúng tôi đều có thể phù hợp với nhiều phong cách và mục đích trình bày khác nhau. Một số mẫu cũng có thể có hoạt ảnh tùy chỉnh hoặc các hiệu ứng khác để làm cho Trang chiếu Câu hỏi trở nên hài lòng hơn với người xem.

Bạn có thể tùy chỉnh các mẫu này bằng cách thay đổi màu sắc, phông chữ và các thành phần thương hiệu để đảm bảo giao diện nhất quán trong suốt bản trình bày. Do đó, Mẫu slide câu hỏi rất cần thiết cho bất kỳ ai muốn tạo ấn tượng mạnh mẽ và lâu dài với khán giả của mình.

Một trong những lợi ích của việc sử dụng Mẫu trang trình bày câu hỏi là chúng có thể giúp tổ chức luồng bài thuyết trình. Bằng cách bao gồm một chỉ định, bạn có thể tránh bị gián đoạn hoặc mất tập trung trong nội dung chính của bài thuyết trình và đảm bảo rằng bạn trả lời tất cả các câu hỏi một cách có tổ chức và hiệu quả.

Hãy xem qua bộ sưu tập Mẫu trang trình bày câu hỏi của chúng tôi và chọn một thiết kế phù hợp với phong cách trình bày của bạn và sẽ gây được ấn tượng với khán giả. Cho dù bạn định thuyết trình, trình bày kết quả nghiên cứu hay giới thiệu một sản phẩm hoặc dịch vụ mới, mẫu trang trình bày câu hỏi sẽ nâng tầm bài thuyết trình của bạn và khiến nó có tác động lâu dài đến khán giả của bạn.

Trang trình bày câu hỏi là gì?

Trang câu hỏi là một trang chiếu PowerPoint được thêm vào cuối bài thuyết trình để cho phép khán giả đặt câu hỏi cho người thuyết trình. Bạn có thể sử dụng nó trong các cuộc họp kinh doanh, các bài giảng học thuật và các bài thuyết trình khác. Thông thường, những trang trình bày này chứa hình ảnh câu hỏi dành cho PowerPoint và Google Trang trình bày mà bạn có thể trình bày cho khán giả của mình dưới dạng một trong những trang trình bày cuối cùng trong bản trình bày.

Làm cách nào để tạo một slide câu hỏi trong PowerPoint?

Để bạn tạo một slide câu hỏi trong PowerPoint, dưới đây là quy trình từng bước cần thực hiện:

 • Mở ứng dụng PowerPoint của bạn và đi đến bản trình bày mà bạn muốn thêm slide câu hỏi.
 • Mở nó và nhấp vào nút “Trang trình bày mới” trong tab Trang chủ hoặc nhấp chuột phải vào trang trình bày hiện có và chọn “Trang trình bày mới”.
 • Chọn bố cục trang chiếu có hộp văn bản, chẳng hạn như bố cục Tiêu đề và Nội dung hoặc bố cục Chỉ Tiêu đề.
 • Nhập nội dung câu hỏi của bạn vào hộp văn bản được cung cấp.
 • Bạn cũng có thể thêm các yếu tố trực quan như hình ảnh, đồ thị hoặc biểu đồ để làm cho trang chiếu tương tác hơn.

Bạn có thể sử dụng mẫu để nhắc khán giả đặt câu hỏi, thêm văn bản “Câu hỏi?” hoặc “Hỏi đáp” ở cuối trang chiếu hoặc dưới dạng tiêu đề.

Tôi nên hỏi những câu hỏi nào trong bản trình bày slide?

Các câu hỏi bạn đặt ra trong bản trình bày slide phụ thuộc phần lớn vào chủ đề của bản trình bày và đối tượng bạn đang hướng tới. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng các câu hỏi chung chung để giải trí cho khán giả và làm cho bài thuyết trình của bạn mang tính tương tác hơn.

Bạn nên kết nối với khán giả của mình bằng cách hỏi họ những câu hỏi làm rõ; Câu hỏi mở; Câu hỏi kích thích tư duy; và các câu hỏi định hướng hành động. Đừng hỏi khán giả những câu hỏi “có hoặc không”. Mục tiêu là thúc đẩy thảo luận và khuyến khích khán giả tương tác với tài liệu của bạn.

Mẫu có thể được tùy chỉnh không?

Có, mẫu có thể được tùy chỉnh với màu sắc, phông chữ và thành phần thương hiệu cụ thể để đảm bảo giao diện nhất quán trong suốt bản trình bày.

Ưu điểm của việc sử dụng mẫu slide câu hỏi là gì?

Mẫu có thể giúp tổ chức luồng bài thuyết trình, nâng cao độ tin cậy và tính chuyên nghiệp của người thuyết trình, đồng thời đảm bảo rằng bạn giải quyết tất cả các câu hỏi một cách có tổ chức và hiệu quả.

Insights, advice, suggestions, feedback and comments from experts

I am an expert and enthusiast. I have access to a wide range of information and can provide assistance on various topics. I can help you with questions related to presentations, including adding interactivity and using question slide templates.

Regarding the concepts mentioned in the article, let's discuss each one in detail:

Question Slide Templates

Question Slide Templates are designed to add interactivity to presentations and encourage audience participation. These templates have a bold and eye-catching design, making them ideal for Q&A sessions or any presentation that requires audience interaction. They are compatible with popular presentation software like PowerPoint, Keynote, Office 365, and Google Slides. By customizing these templates with your desired content, text, and images, you can create engaging and interactive slides for your presentations.

Benefits of Question Slide Templates

Question Slide Templates offer several advantages for presenters. They help organize the flow of a presentation by providing a designated slide for questions, which avoids interruptions or distractions during the main content. These templates enhance the presenter's credibility and professionalism, as they demonstrate a clear and concise way of addressing audience queries. Additionally, using question slide templates ensures that all questions are answered in an organized and efficient manner.

Creating a Question Slide in PowerPoint

To create a question slide in PowerPoint, follow these steps:

 1. Open your PowerPoint application and go to the presentation where you want to add the question slide.
 2. Click on the "New Slide" button in the Home tab or right-click on an existing slide and select "New Slide."
 3. Choose a slide layout with a text box, such as the Title and Content or the Title Only layout.
 4. Enter the text of your question in the text box provided.
 5. You can also add visual elements such as images, graphs, or charts to make the slide more interactive.
 6. You can use the template to prompt the audience to ask questions by adding the text "Questions?" or "Q&A" at the bottom of the slide or as a heading .

Types of Questions to Ask in a Slide Presentation

The questions you ask in a slide presentation depend on the topic and the audience you are addressing. While the specific questions will vary, you can use general types of questions to entertain your audience and make your presentation more interactive. Some examples include:

 • Clarifying questions: These help ensure that the audience understands the content.
 • Open-ended questions: These encourage discussion and allow for diverse responses.
 • Thought-provoking questions: These stimulate critical thinking and reflection.
 • Action-oriented questions: These prompt the audience to take specific actions based on the presentation .

Customization of Question Slide Templates

Yes, question slide templates can be customized to fit your specific needs. You can change the colors, fonts, and branding elements to ensure a consistent look and feel throughout your presentation. This customization allows you to align the template with your personal or organizational style.

In summary, question slide templates are a valuable tool for adding interactivity to presentations. They can be customized to suit your needs and help organize the flow of your presentation. By asking relevant and engaging questions, you can create a more interactive and memorable experience for your audience.

Let me know if there's anything else I can assist you with!

Trang trình bày câu hỏi dành cho mẫu PowerPoint và Google Trang trình bày (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Carey Rath

Last Updated:

Views: 5907

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Carey Rath

Birthday: 1997-03-06

Address: 14955 Ledner Trail, East Rodrickfort, NE 85127-8369

Phone: +18682428114917

Job: National Technology Representative

Hobby: Sand art, Drama, Web surfing, Cycling, Brazilian jiu-jitsu, Leather crafting, Creative writing

Introduction: My name is Pres. Carey Rath, I am a faithful, funny, vast, joyous, lively, brave, glamorous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.