OB Designs Chăn bông, Huggies và Dingarings (2024)

Tác giả: Wayne Shelley

Chính sách quyền riêng tư này quy định cách Stuffed With Plush Toys sử dụng và bảo vệ bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp cho Stuffed With Plush Toys khi bạn sử dụng trang web này.

Stuffed With Plush Toys cam kết sẽ bảo vệ những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Nếu chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin nhất định mà bạn có thể nhận dạng khi sử dụng trang web này thì bạn có thể yên tâm rằng thông tin đó sẽ chỉ được sử dụng theo tuyên bố về quyền riêng tư này.

Đôi khi, Stuffed With Plush Toys có thể thay đổi chính sách này bằng cách cập nhật trang này. Thỉnh thoảng bạn nên kiểm tra trang này để đảm bảo rằng bạn hài lòng với bất kỳ thay đổi nào.

1. Những gì chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập những thông tin sau:

 • tên và chức danh công việc
 • thông tin liên lạc bao gồm địa chỉ email
 • thông tin nhân khẩu học như mã bưu điện, sở thích và mối quan tâm
 • thông tin khác liên quan đến khảo sát khách hàng và/hoặc ưu đãi

2. Chúng tôi làm gì với thông tin

chúng tôi thu thập. Chúng tôi yêu cầu thông tin này để hiểu nhu cầu của bạn và cung cấp cho bạn dịch vụ tốt hơn, đặc biệt vì những lý do sau:

 • Lưu trữ hồ sơ nội bộ.
 • Chúng tôi có thể sử dụng thông tin để cải thiện sản phẩm và dịch vụ của mình.
 • Chúng tôi có thể gửi email quảng cáo định kỳ về sản phẩm mới, ưu đãi đặc biệt hoặc thông tin khác mà chúng tôi cho rằng bạn có thể thấy thú vị khi sử dụng địa chỉ email bạn đã cung cấp.
 • Đôi khi, chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin của bạn để liên hệ với bạn cho mục đích nghiên cứu thị trường. Chúng tôi có thể liên hệ với bạn qua email, điện thoại, fax hoặc thư. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin để tùy chỉnh trang web theo sở thích của bạn.

3. Bảo mật

Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng thông tin của bạn được an toàn. Để ngăn chặn việc truy cập hoặc tiết lộ trái phép, chúng tôi đã áp dụng các quy trình vật lý, điện tử và quản lý phù hợp để bảo vệ và bảo mật thông tin chúng tôi thu thập trực tuyến.

4. Cách chúng tôi sử dụng cookie

Cookie là một tệp nhỏ yêu cầu quyền đặt vào ổ cứng máy tính của bạn. Sau khi bạn đồng ý, tệp sẽ được thêm vào và cookie sẽ giúp phân tích lưu lượng truy cập trang web hoặc cho bạn biết khi nào bạn truy cập một trang web cụ thể. Cookie cho phép các ứng dụng web phản hồi lại bạn với tư cách cá nhân. Ứng dụng web có thể điều chỉnh hoạt động của nó theo nhu cầu, sở thích và không thích của bạn bằng cách thu thập và ghi nhớ thông tin về sở thích của bạn.

Chúng tôi sử dụng cookie nhật ký lưu lượng truy cập để xác định trang nào đang được sử dụng. Điều này giúp chúng tôi phân tích dữ liệu về lưu lượng truy cập trang web và cải thiện trang web của mình để điều chỉnh trang web cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin này cho mục đích phân tích thống kê và sau đó dữ liệu sẽ bị xóa khỏi hệ thống.

Nhìn chung, cookie giúp chúng tôi cung cấp cho bạn một trang web tốt hơn bằng cách cho phép chúng tôi giám sát những trang bạn thấy hữu ích và trang nào bạn thấy không hữu ích. Cookie không hề cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào máy tính của bạn hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn, ngoài dữ liệu bạn chọn chia sẻ với chúng tôi.

Bạn có thể chọn để chấp nhận hoặc từ chối cookie. Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie nhưng bạn thường có thể sửa đổi cài đặt trình duyệt của mình để từ chối cookie nếu muốn. Điều này có thể ngăn cản bạn tận dụng tối đa lợi thế của trang web.

5. Google Analytics, Tiếp thị lại và Báo cáo sở thích và nhân khẩu học của Google Analytics

Stuffed With Plush Toys sử dụng tính năng theo dõi chuyển đổi của Google và Google Analytics để giúp cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Cookie được sử dụng để thu thập dữ liệu lưu lượng truy cập ẩn danh và thông tin phi cá nhân tổng hợp này được đối chiếu để hỗ trợ phân tích việc sử dụng trang web. Mọi dữ liệu được thu thập sẽ được sử dụng theo chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng các tính năng của Google Analytics dựa trên Quảng cáo hiển thị hình ảnh (Tiếp thị lại và Báo cáo sở thích và nhân khẩu học của Google Analytics). Các tính năng này sử dụng cookie của bên thứ nhất và bên thứ ba để thông báo, tối ưu hóa và phân phát quảng cáo dựa trên các lần truy cập trước đây của bạn vào trang web của chúng tôi.

Điều này cho phép chúng tôi báo cáo về nhân khẩu học để hiểu đối tượng trang web của chúng tôi và hiển thị quảng cáo có liên quan đến sản phẩm và dịch vụ mà bạn đã xem trên trang web của chúng tôi khi bạn duyệt qua các trang web của bên thứ ba trên Mạng hiển thị của Google bằng cách sử dụng Tiếp thị lại. Khách truy cập có thể từ chối sử dụng cookie của Google bằng cách truy cập Cài đặt quảng cáo của Google hoặc bằng cách truy cập trang chọn không tham gia Sáng kiến ​​Quảng cáo Mạng

6. Liên kết đến các trang web khác

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác mà bạn quan tâm. Tuy nhiên, khi bạn đã sử dụng các liên kết này để rời khỏi trang web của chúng tôi, bạn nên lưu ý rằng chúng tôi không có bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với trang web khác đó. Do đó, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về việc bảo vệ và quyền riêng tư của bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp khi truy cập các trang web đó và các trang web đó không chịu sự điều chỉnh của tuyên bố về quyền riêng tư này. Bạn nên thận trọng và xem xét tuyên bố về quyền riêng tư áp dụng cho trang web được đề cập.

7. Kiểm soát thông tin cá nhân của bạn

Bạn có thể chọn hạn chế việc thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân của mình theo những cách sau:

 • bất cứ khi nào bạn được yêu cầu điền vào biểu mẫu trên trang web, hãy tìm hộp mà bạn có thể nhấp vào để cho biết rằng bạn không muốn bất kỳ ai sử dụng thông tin đó cho mục đích tiếp thị trực tiếp
 • nếu trước đây bạn đã đồng ý cho chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị trực tiếp, bạn có thể thay đổi quyết định bất kỳ lúc nào bằng cách viết thư hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ sales@stuffedwithplushtoys.com
 • Chúng tôi sẽ không bán, phân phối hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba trừ khi chúng tôi có sự cho phép của bạn hoặc pháp luật yêu cầu làm như vậy. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để gửi cho bạn thông tin quảng cáo về các bên thứ ba mà chúng tôi cho rằng bạn có thể thấy thú vị nếu bạn cho chúng tôi biết rằng bạn mong muốn điều này xảy ra.
 • Nếu bạn tin rằng bất kỳ thông tin nào chúng tôi đang cung cấp cho bạn là không chính xác hoặc không đầy đủ, vui lòng viết thư hoặc gửi email cho chúng tôi sớm nhất có thể theo địa chỉ trên. Chúng tôi sẽ nhanh chóng sửa bất kỳ thông tin nào được phát hiện là không chính xác.
Wayne & Litsa Shelley
Tagnbrag Pty Ltd / Stuffedwithplushtoys.com
OB Designs Chăn bông, Huggies và Dingarings (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Geoffrey Lueilwitz

Last Updated:

Views: 6305

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Geoffrey Lueilwitz

Birthday: 1997-03-23

Address: 74183 Thomas Course, Port Micheal, OK 55446-1529

Phone: +13408645881558

Job: Global Representative

Hobby: Sailing, Vehicle restoration, Rowing, Ghost hunting, Scrapbooking, Rugby, Board sports

Introduction: My name is Geoffrey Lueilwitz, I am a zealous, encouraging, sparkling, enchanting, graceful, faithful, nice person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.