Nắm bắt Material Design 3: Hướng dẫn toàn diện về các khái niệm thiết kế ứng dụng (2024)

Như chúng ta đã biết, thiết kế ứng dụng đóng một vai trò quan trọng trong việc mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng, đó là lý do tại sao việc luôn cập nhật các khái niệm và xu hướng thiết kế mới nhất là điều cần thiết. Material Design 3 là phiên bản mới nhất của ngôn ngữ thiết kế của Google và nó cung cấp cách tiếp cận toàn diện, linh hoạt và trực quan hơn cho thiết kế ứng dụng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các nguyên tắc của Material Design 3 và cách triển khai chúng trong ứng dụng của bạn, bao gồm các liên kết và đoạn mã hữu ích để giúp bạn bắt đầu.

Thiết kế Vật liệu 3 là gì?

Material Design 3 là một hệ thống thiết kế do Google tạo ra để cung cấp ngôn ngữ hình ảnh gắn kết cho các nhà thiết kế và phát triển ứng dụng. Nó tập trung vào việc cải thiện trải nghiệm người dùng bằng cách nhấn mạnh vào tương tác đáp ứng, chuyển động và chuyển tiếp có ý nghĩa. Với thiết kế linh hoạt và các thành phần có thể mở rộng, Material Design 3 nhằm mục đích tạo ra giao diện nhất quán trên tất cả các nền tảng.

Để hiểu sâu hơn về Material Design 3, hãy truy cập tài liệu chính thức tại đây:Nguyên tắc thiết kế vật liệu

Nguyên tắc chính của Material Design 3

  1. Tương tác đáp ứng:Material Design 3 ưu tiên thông tin đầu vào của người dùng và cung cấp phản hồi tức thì để tạo ra trải nghiệm tương tác và liền mạch. Nó khuyến khích các nhà thiết kế sử dụng chuyển tiếp hoạt hình và chuyển động để cải thiện khả năng sử dụng tổng thể.
  2. Độ cao & Bóng tối:Material Design 3 sử dụng độ cao và bóng để tạo chiều sâu, cho phép tổ chức các thành phần giao diện người dùng tốt hơn và điều hướng dễ dàng.
  3. Chủ đề & Kiểu chữ:Material Design 3 cung cấp một hệ thống chủ đề mạnh mẽ, cho phép các nhà thiết kế tạo ra các cách phối màu nhất quán và hài hòa. Ngoài ra, nó nhấn mạnh kiểu chữ dễ đọc và dễ tiếp cận.

Triển khai Material Design 3 trong ứng dụng của bạn

Để bắt đầu với Material Design 3, bạn sẽ cần sử dụng thư viện Thành phần Material cho nền tảng bạn đã chọn (Android, iOS hoặc Web). Thư viện này cung cấp các thành phần dựng sẵn, chẳng hạn như nút, trường văn bản và thanh trượt, tuân theo nguyên tắc của Material Design 3.

Đối với Android, hãy bao gồm phần phụ thuộc sau trong ứng dụng của bạnbuild.gradletài liệu:

triển khai 'com.google.android.material:material:1.5.0'

Đối với iOS, hãy thêm thư viện Thành phần Vật liệu bằng CocoaPods:

nhóm 'Thành phần vật liệu'

Đối với Web, hãy đưa thư viện Thành phần Vật liệu vào tệp HTML của bạn:

>

Liên kết & hướng dẫn hữu ích

Đoạn mã: Tạo nút bằng Material Design 3

Dưới đây là ví dụ đơn giản về cách tạo nút Material Design 3 cho Android:

n

Bằng cách triển khai Material Design 3 trong ứng dụng của mình, bạn có thể cung cấp trải nghiệm người dùng trực quan và hấp dẫn hơn. Với nhiều thành phần dựng sẵn, tùy chọn chủ đề và khả năng tương tác được cải thiện, Material Design 3 là một công cụ mạnh mẽ dành cho cả nhà thiết kế và nhà phát triển.

Bố cục thích ứng và khả năng phản hồi

Material Design 3 khuyến khích sử dụng bố cục thích ứng để đảm bảo ứng dụng của bạn trông đẹp mắt trên nhiều kích thước màn hình và thiết bị khác nhau. Điều này có thể đạt được bằng cách sử dụng các kỹ thuật thiết kế đáp ứng như lưới, vùng chứa linh hoạt và truy vấn phương tiện.

Đối với Android, bạn có thể sử dụngRàng buộcLayoutđể tạo giao diện người dùng linh hoạt và đáp ứng:

 t

Đối với Web, bạn có thể sử dụng CSS Grid và Flexbox để tạo bố cục đáp ứng:

Chủ đề tối

Material Design 3 hỗ trợ chủ đề tối, giúp cải thiện khả năng hiển thị trong điều kiện ánh sáng yếu và giảm mỏi mắt. Việc triển khai chủ đề tối trong ứng dụng của bạn thật dễ dàng bằng cách sử dụng Thành phần Material.

Đối với Android, tạo chủ đề mới trongchủ đề.xml:

>

Đối với Web, hãy sử dụng các thuộc tính tùy chỉnh CSS vàthích-màu sắctruy vấn phương tiện:

:root --primary-color: #6200ee; --màu-chính-tối: ​​#3700b3; --background-color: #ffffff;}@media (thích-màu-scheme: tối) { :root { --primary-color: #bb86fc; --màu-chính-tối: ​​#3700b3; --màu nền: #121212; }}{

Khả năng tiếp cận

Material Design 3 nhấn mạnh khả năng truy cập, đảm bảo rằng ứng dụng của bạn có thể được nhiều người sử dụng nhất có thể. Điều này bao gồm việc sử dụng độ tương phản màu sắc, nhãn mô tả và chỉ báo tiêu điểm thích hợp.

Sử dụngMáy quét trợ năngdành cho Android vàNgọn hải đăngcông cụ dành cho Web để kiểm tra khả năng truy cập của ứng dụng của bạn.

Sử dụng Material Design 3 trong ứng dụng của bạn sẽ không chỉ cải thiện tính thẩm mỹ mà còn nâng cao trải nghiệm tổng thể của người dùng. Tập trung vào tương tác đáp ứng, chủ đề và khả năng truy cập, Material Design 3 là một hệ thống thiết kế mạnh mẽ có thể giúp bạn tạo các ứng dụng tuyệt đẹp và thân thiện với người dùng. Bằng cách sử dụng thư viện Thành phần Material và làm theo hướng dẫn, bạn có thể đưa thiết kế ứng dụng của mình lên một tầm cao mới.

Chúc bạn thiết kế vui vẻ!

Nắm bắt Material Design 3: Hướng dẫn toàn diện về các khái niệm thiết kế ứng dụng (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jeremiah Abshire

Last Updated:

Views: 6373

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jeremiah Abshire

Birthday: 1993-09-14

Address: Apt. 425 92748 Jannie Centers, Port Nikitaville, VT 82110

Phone: +8096210939894

Job: Lead Healthcare Manager

Hobby: Watching movies, Watching movies, Knapping, LARPing, Coffee roasting, Lacemaking, Gaming

Introduction: My name is Jeremiah Abshire, I am a outstanding, kind, clever, hilarious, curious, hilarious, outstanding person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.