Dạng bài thi A2 Flyers | Tiếng Anh Cambridge (2024)

dạng bài kiểm tra

A2 Flyers được tạo thành từ ba bài viết được phát triển nhằm khuyến khích và tạo động lực cho những người học trẻ. Bạn có thể thấy chính xác những gì trong mỗi bài viết dưới đây.

GiấyNội dungĐiểm
Nghe
(khoảng 25 phút)
5các bộ phận/25câu hỏi
tối đa năm lá chắn
Đọc và viết
(40 phút)

7các bộ phận/44câu hỏi

tối đa năm lá chắn
Nói
(7–9 phút)
4các bộ phậntối đa năm lá chắn

Được liên kết với CEFR, các câu lệnh Can Do cho thấy người học có thể làm gì ở mỗi cấp độ. ĐọcTuyên bố Can Do dành cho Người mới bắt đầu, Người di chuyển và Người bay.

  • danh sách nghe
  • sách mở Đọc và Viết
  • loa nói

danh sách phát Có gì trong bài Nghe?

Bài thi Nghe A2 Flyers có 5 phần. Mỗi phần bắt đầu bằng một hoặc hai ví dụ. Trẻ sẽ nghe mỗi bản ghi âm hai lần.

Bản tóm tắt

Thời gian cho phép:Khoảng 25 phút
Số lượng các bộ phận:5
Số lượng các câu hỏi:25
Điểm:tối đa năm lá chắn

Phần 1

Phần 1 có gì?Một bức tranh lớn cho thấy mọi người đang làm những việc khác nhau. Trên và dưới bức tranh có một số tên. Trẻ phải lắng nghe cẩn thận cuộc trò chuyện giữa người lớn và trẻ và gạch từ mỗi tên cho đúng người trên bức tranh lớn.
Trẻ nên tập gì?Nghe tên và mô tả.
Có bao nhiêu câu hỏi?5

Phần 2

Phần 2 có gì?Một cuộc trò chuyện ngắn giữa hai người. Có một mẫu hoặc một trang vở bị thiếu một số từ (khoảng trống). Trẻ phải nghe đoạn ghi âm và viết một từ hoặc số còn thiếu vào mỗi chỗ trống.
Trẻ nên tập gì?Nghe tên, cách đánh vần và các thông tin khác.
Có bao nhiêu câu hỏi?5

Phần 3

Phần 3 có gì?Hai bộ ảnh. Ở bên trái, có một số hình ảnh về người và tên của họ, hoặc các địa điểm hoặc đồ vật được đặt tên khác. Bên phải có một bộ tranh có chữ nhưng không có chữ. Trẻ phải nghe đoạn hội thoại giữa hai người và ghép từng bức tranh bên phải với một trong những bức tranh được nêu tên ở bên trái.
Trẻ nên tập gì?Nghe các từ, tên và thông tin chi tiết.
Có bao nhiêu câu hỏi?5

Phần 4

Phần 4 có gì?Năm cuộc trò chuyện ngắn. Có một câu hỏi và ba bức tranh cho mỗi cuộc trò chuyện. Trẻ phải quyết định bức tranh nào thể hiện câu trả lời đúng cho câu hỏi và đánh dấu vào ô bên dưới bức tranh đó.
Trẻ nên tập gì?Lắng nghe thông tin cụ thể.
Có bao nhiêu câu hỏi?5

Phần 5

Phần 5 có gì?Một bức tranh lớn. Trẻ phải lắng nghe cẩn thận cuộc trò chuyện giữa người lớn và trẻ và tô màu các đồ vật khác nhau cho ba câu hỏi và viết một từ cho hai câu hỏi trong tranh.
Trẻ nên tập gì?Lắng nghe từ ngữ, màu sắc và thông tin cụ thể.
Có bao nhiêu câu hỏi?5

mở sách Có gì trong bài Đọc và Viết?

Bài thi Đọc và Viết A2 Flyers có bảy phần. Mỗi phần bắt đầu bằng một hoặc hai ví dụ. Đối với tất cả các phần của bài kiểm tra Đọc và Viết, trẻ phải viết đúng chính tả câu trả lời của mình.

Bản tóm tắt
Thời gian cho phép:40 phút
Số lượng các bộ phận:7
Số lượng các câu hỏi:44 câu hỏi
Điểm:tối đa năm lá chắn
Phần 1
Phần 1 có gì?Mười lăm từ và mười định nghĩa (những câu mô tả hoặc giải thích mười trong số mười lăm từ). Trẻ em phải viết từ đúng bên cạnh mỗi định nghĩa.
Trẻ nên tập gì?Đọc định nghĩa và nối từ. Sao chép từ.
Có bao nhiêu câu hỏi?10
Phần 2
Phần 2 có gì?Một cuộc trò chuyện ngắn giữa hai người. Mọi điều người nói đầu tiên nói đều được in trên tờ câu hỏi, có khoảng trống cho câu trả lời của người nói thứ hai. Với mỗi khoảng trống, trẻ phải chọn câu trả lời đúng từ danh sách (A–H).
Trẻ nên tập gì?Đọc và hoàn thành đoạn hội thoại liên tục. Viết thư.
Có bao nhiêu câu hỏi?5
Phần 3
Phần 3 có gì?Một văn bản có một số từ bị thiếu (khoảng trống) trong đó (danh từ, tính từ hoặc động từ). Bên cạnh văn bản có một hộp có các từ trong đó. Trẻ phải chọn từ đúng trong khung cho mỗi chỗ trống và chép lại. Đối với câu hỏi cuối cùng, trẻ phải chọn tiêu đề phù hợp nhất cho văn bản trong số ba tiêu đề có thể lựa chọn.
Trẻ nên tập gì?Đọc để tìm thông tin cụ thể và ý chính. Sao chép từ.
Có bao nhiêu câu hỏi?6
Phần 4
Phần 4 có gì?Một văn bản có một số từ bị thiếu (khoảng trống). Bên cạnh dòng thiếu mỗi từ, có ba câu trả lời có thể lựa chọn. Trẻ phải quyết định câu trả lời nào là đúng và sao chép từ đó vào chỗ trống.
Trẻ nên tập gì?Đọc và hiểu một văn bản thực tế. Sao chép từ. Ngữ pháp đơn giản.
Có bao nhiêu câu hỏi?10
Phần 5
Phần 5 có gì?Một câu chuyện hoàn chỉnh và bảy câu nói về câu chuyện. Mỗi câu có một khoảng trống mà trẻ phải hoàn thành bằng cách sử dụng một, hai, ba hoặc bốn từ.
Trẻ nên tập gì?Đọc một câu chuyện. Hoàn thiện câu.
Có bao nhiêu câu hỏi?7
Phần 6
Phần 6 có gì?Một văn bản từ một lá thư hoặc nhật ký có năm khoảng trống. Trẻ em phải viết từ còn thiếu vào từng khoảng trống trong năm ô trống. Không có danh sách các từ để lựa chọn.
Trẻ nên tập gì?Đọc và hiểu một đoạn văn ngắn.
Có bao nhiêu câu hỏi?5
Phần 7
Phần 7 có gì?Trẻ viết một câu chuyện dựa trên ba bức tranh.
Trẻ nên tập gì?Viết truyện ngắn.
Có bao nhiêu câu hỏi?1

loa phóng thanh Có gì trong bài Nói?

Bài thi Nói A2 Flyers có 4 phần. Trẻ em làm bài kiểm tra một mình với giám khảo, nhưng một người nào đó nói ngôn ngữ của chúng (chẳng hạn như giáo viên) sẽ giới thiệu chúng với giám khảo và giải thích những việc cần làm bằng ngôn ngữ của họ.

Bản tóm tắt

Thời gian cho phép:7–9 phút
Số lượng các bộ phận:4
Điểm:tối đa năm lá chắn

Phần 1

Phần 1 có gì?Giám khảo sẽ chào hỏi thí sinh và hỏi tên, họ và tuổi. Sau đó họ nhìn vào hai bức tranh. Những hình ảnh tương tự nhau nhưng chúng có một số khác biệt. Giám khảo yêu cầu trẻ mô tả bốn điểm khác biệt trong các bức tranh.
Trẻ nên tập gì?Hiểu và nói về sự khác biệt giữa các hình ảnh. Nói về màu sắc, kích thước, số lượng, vị trí, hình dáng của người/vật, mọi người đang làm gì, v.v.

Phần 2

Phần 2 có gì?Mỗi đứa trẻ và giám khảo đều có hai bức tranh giống nhau (ví dụ, những bức tranh về hai lớp học khác nhau). Giám khảo có thông tin về một bức tranh, và đứa trẻ có thông tin về bức tranh kia. Đầu tiên, giám khảo hỏi trẻ những câu hỏi về một bức tranh, sau đó trẻ hỏi những câu hỏi tương tự về bức tranh kia.
Trẻ nên tập gì?Trả lời câu hỏi bằng câu trả lời ngắn. Đặt câu hỏi để lấy thông tin.

Phần 3

Phần 3 có gì?Giám khảo cho trẻ xem bốn bức tranh kể một câu chuyện và kể cho trẻ nghe về bức tranh đầu tiên. Trẻ phải tiếp tục câu chuyện và miêu tả ba bức tranh còn lại. Tiêu đề của câu chuyện và tên của (các) nhân vật chính được cung cấp.
Trẻ nên tập gì?Hiểu phần đầu của một câu chuyện và sau đó tiếp tục nó. Miêu tả hình ảnh.

Phần 4

Phần 4 có gì?Giám khảo hỏi thí sinh một số câu hỏi về bản thân (ví dụ: trường học, sở thích, sinh nhật, gia đình hoặc ngày lễ).
Trẻ nên tập gì?Hiểu và trả lời các câu hỏi cá nhân.
Dạng bài thi A2 Flyers | Tiếng Anh Cambridge (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Stevie Stamm

Last Updated:

Views: 6425

Rating: 5 / 5 (80 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Stevie Stamm

Birthday: 1996-06-22

Address: Apt. 419 4200 Sipes Estate, East Delmerview, WY 05617

Phone: +342332224300

Job: Future Advertising Analyst

Hobby: Leather crafting, Puzzles, Leather crafting, scrapbook, Urban exploration, Cabaret, Skateboarding

Introduction: My name is Stevie Stamm, I am a colorful, sparkling, splendid, vast, open, hilarious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.